Kingspan: Het beoordelen van de voortgang op weg naar het netto nulpunt

Artikel delen
CO2-uitstoot Nederlands vastgoed meer dan derde lager 
in 10 jaar, maar onvoldoende voor netto nul-doelstelling.
  • Uit nieuw onderzoek van 3Keel en Kingspan blijkt dat de reductie van broeikasgasemissies van gebouwen in Nederland en andere EU-landen stagneert, gelijk blijft in het Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Staten omslaat.
  • De nieuwe Global Retrofit Index studie onthult dat Nederland een toppresteerder is in het terugdringen van de uitstoot van gebouwen, met een daling van ongeveer 36% tussen 2010 – 2020 en, op basis van modellering door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), zal deze positieve trend zich waarschijnlijk voortzetten.
  • In Nederland is tegen 2040 echter een extra emissiereductie van 64% in gebouwen nodig om de netto nul-doelstelling te bereiken. 
  • Nederland is sterk afhankelijk van aardgas en de vooruitgang is tot nu toe vooral het resultaat van nieuwbouw met alternatieve systemen in plaats van renovatie.
  • Het onderzoek schetst aanzienlijke belemmeringen voor het aanpassen van de nationale gebouwenvoorraad, waaronder particuliere investeringen, een tekort aan vaardigheden van werknemers en een beperkt bewustzijn onder het grote publiek.
  • Het rapport identificeert vijf sleutelelementen voor een succesvol nationaal kader voor renovatie om de oplossingen en innovaties te leveren die nodig zijn om renovatie op grote schaal aan te pakken.

download het rapport via deze link; https://www.3keel.com/wp-content/uploads/2023/11/GRI_2023-1.pdf

Het terugdringen van de CO2-uitstoot van gebouwen stagneert in verschillende G20-landen in Europa (VK, Frankrijk en Duitsland) en in de VS neemt de uitstoot zelfs toe, zo waarschuwt een belangrijk nieuw onderzoek van duurzaamheidsadviesbureau 3Keel in opdracht van Kingspan. Kingspan is wereldwijd marktleider in hoogwaardige isolatie en energie-efficiënte bouwoplossingen.

Het tussentijdse rapport van de Global Retrofit Index – een vervolg op het eerste onderzoek uit 2022 – onderzoekt historische emissietrends van gebouwen en de mate van renovatie. Dit om het effect van de huidige maatregelen te bepalen en dat wat nodig is om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs* te halen.
De publicatie bevat een diepgaande analyse van de emissiegegevens van gebouwen van enkele van de best presterende landen in het onderzoek van vorig jaar, met de toevoeging van het relatief jonge gebouwenbestand van Ierland dit jaar als interessante casestudy in de EU.

Hoewel er vooruitgang is geboekt in de EU-economieën – Nederland, Frankrijk, Ierland en Duitsland – blijkt uit de analyse dat de emissiereducties in deze landen nu stagneren, terwijl de emissies van het Verenigd Koninkrijk ook beginnen te stagneren en de broeikasgasemissies van gebouwen in de VS zorgwekkend toenemen (zie grafiek hieronder).

Uit een analyse van 3Keel blijkt dat de emissies van gebouwen de afgelopen tien jaar zijn gedaald maar dat er extra reducties nodig zijn om aan te sluiten bij het nationale netto nul-scenario van elk land (zie tabel 1 hieronder).
Als elk van de zes landen doorgaat op het huidige pad van broeikasgasemissiereductie en aanpassingspercentages van de afgelopen tien jaar, zullen deze economieën in 2040 nog ver verwijderd zijn van hun netto nul-doelstelling.
Tabel 1: 
(Zie bijlage A voor grafieken van individuele netto nul-scenario’s per land)
Bovendien blijkt uit een gedetailleerde analyse van de gegevens van het energieprestatiecertificaat (EPC) dat gebouwen in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Ierland de afgelopen tien jaar relatief weinig zijn verbeterd en dat de overgrote meerderheid nog steeds de classificatie C, D of lager heeft. 
Dit betekent dat ze niet energie-efficiënt genoeg zijn om de decarbonisatie te bewerkstelligen die nodig is volgens het Akkoord van Parijs. Ondertussen is het Duitse woningbestand nog steeds te afhankelijk van verwarming op fossiele brandstoffen.
Hoewel er al aanpassingsoplossingen bestaan, identificeert het onderzoek aanzienlijke barrières die een snelle en wijdverspreide implementatie in de weg staan, waaronder onvoldoende particuliere investeringen, onvoldoende geschoolde arbeidskrachten en een beperkt bewustzijn onder burgers en gebouweigenaren. 
Ondanks het feit dat renovatie een belangrijke uitdaging blijft, is het belang ervan voor het koolstofvrij maken van de gebouwde omgeving nog nooit zo duidelijk geweest – 80 procent van de gebouwen die er in 2050 nog zullen staan, is al gebouwd. 
Het rapport erkent de barrières voor het decarboniseren en identificeert ook vijf belangrijke elementen die centraal staan bij het leveren van een succesvol raamwerk voor renovatie:
1. Vaststellen van prestatienormen voor energieneutrale gebouwen
2. Een nationaal renovatieplan ontwikkelen
3. Financiële stimulansen en ondersteuning bieden
4. De beroepsbevolking bijscholen en de toeleveringsketen uitbreiden
5. Bevorderen van best practices en transparantie van gegevens
Elk van deze elementen is cruciaal om een effectieve, betaalbare en grootschalige aanpassing van de nationale gebouwenvoorraad mogelijk te maken. Het aanpassen van de gebouwenvoorraad biedt ook aanzienlijke kansen en voordelen die verder gaan dan het halen van de klimaatdoelstellingen, zoals het creëren van banen, het verminderen van sociale ongelijkheid en het verbeteren van de gezondheid en levenskwaliteit.
Auteur van het rapport, Olwen Smith van 3Keel zei: 
“Aangezien meer dan een kwart van de totale wereldwijde uitstoot afkomstig is van de exploitatie van onze gebouwen, is renovatie een cruciale hefboom voor het koolstofvrij maken van de wereldeconomie. Dit onderzoek laat echter een zorgwekkende stagnatie zien. Onze analyse van zes landen met een oud gebouwenbestand laat zien dat de vermindering van de uitstoot van gebouwen nu stagneert en dat de moderniseringspercentages ver achterblijven bij wat nodig is om de doelstellingen voor een netto nul-uitstoot te halen. 
De instrumenten en technologieën die nodig zijn om de energieprestaties van gebouwen te verbeteren, bestaan al. Gecoördineerde inspanningen tussen overheden en de particuliere sector zijn nu nodig om de belemmeringen voor de implementatie te overwinnen en de modernisering snel op te schalen om de uitstoot van gebouwen wereldwijd terug te dringen.”
Bianca Wong, Global Head of Sustainability bij Kingspan zei: 
“Deze analyse toont opnieuw het belang aan van renovatie als hefboom voor het koolstofvrij maken van de gebouwde omgeving als we de opwarming van de aarde willen beperken tot 1,5˚C en de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs willen halen.” 
“Met dit rapport moedigen we beleidsmakers en de bouwsector aan om te blijven samenwerken om verandering te faciliteren, door middel van innovatie en regelgeving, om werkbare ideeën naar voren te brengen om renovatie-oplossingen te ondersteunen en de wereldwijde uitstoot van gebouwen te verminderen.”
A
(Meer grafieken van individuele netto nul-scenario’s per land in meegestuurde PDF)
Kingspan Group
The companies are active in over 80 countries and employ in excess of 22,000 people in more than 200 manufacturing facilities. The Group is headquartered in Ireland. www.kingspan.com/group