EPA-advies concreet maken met Duurzaamheidsrapport

Artikel delen

Een Energieprestatieadvies (EPA) geeft inzicht in de bouwkundige en installatietechnische verbeteringen, die genomen kunnen worden om een gebouw energiezuiniger te maken. Voor een dakdekkersonder­neming, een aannemer of een opdrachtgever (vastgoedeigenaar, woningbouwvereniging, VvE) die daadwerkelijk met de adviezen aan de slag gaat, is deze rapportage als basis echter niet gedetailleerd genoeg. Daarom is er een Kiwa BDA Duurzaamheidsrapport ontwikkeld, een concrete uitwerking van de EPA-aanbevelingen.

Erik Steegman, Kiwa BDA. Dit artikel is eerder verschenen in BouwTotaal en Vakblad Roofs

Vanuit de Nederlandse overheid is besloten dat alle kantoor­panden boven de 100 m² per januari 2023 minimaal over energielabel C moeten beschikken. Om woningen of ­bedrijfspanden te verduurzamen, is het voor een woningbouwvereniging of vastgoedeigenaar belangrijk om een advies voor energiebesparende maatregelen te laten opstellen door een externe energieadviseur. Het rapport geeft inzicht in de verbetermaatregelen die kunnen worden ­getroffen om een bedrijfspand of woningbestand bouwkundig en installatietechnisch verder te optimaliseren.

Energieadvies

Een EPA-rapportage beschrijft de huidige stand van zaken van een gebouw en zoomt vervolgens in op de energieprestaties. Zo worden ook het actuele gas-, elektriciteit- en warmtegebruik in kaart gebracht en is er een energie-index die de huidige energiezuinigheid van het object uitdrukt. In het energieadvies worden de verschillende maatregelen toegelicht die genomen kunnen worden. Zo krijgt de aanvrager inzicht in de energiebesparingen, comfortverbeteringen, kosten, baten en de terugverdientijden. Het is uiteindelijk aan de woningbouwvereniging of pandeigenaar welke maatregelen als eerste worden aanpakt.

Waardevolle inzichten

“Voor een opdrachtgever en eigenaar van een bedrijfspand biedt een EPA-rapport waardevolle inzichten in de energiebesparingen die behaald kunnen worden en de maatregelen die daarvoor nodig zijn”, begint Martin van Zwol, adviseur duurzaamheid bij Kiwa BDA. “Toch kan het niet worden ingezet bij de feitelijke realisatie van de plannen door een uitvoerder of bouwbegeleider. Een EPA geeft een duidelijk beeld van de huidige situatie en met de adviezen rondom duurzaamheid is het voldoende voor een eenvoudige kostenbegroting voor het inzicht van een opdrachtgever of eigenaar. Maar een EPA kan zeker niet direct worden ingezet bij de realisatie van de verduurzamingsplannen door een uit­voerende, laat staan bouw-begeleidende partij.”

Kiwa BDA ontwikkelde daarom het Duurzaamheidsrapport, een aanvulling op het EPA waarin de energiebesparende maatregelen worden aangevuld met concrete berekeningen en materiaaladviezen. Van Zwol: “Denk bijvoorbeeld aan berekeningen van de aanvullende dikte van dakisolatie, het soort dakbedekkingssysteem en het ophogen van dakranden en andere zaken, waarmee tijdens de renovatie rekening moet worden gehouden.” Ook de aanpassingen op installatiegebied en details voor de uitvoering worden volgens Van Zwol meegenomen in het Duurzaamheids­rapport. “Het Kiwa BDA Duurzaamheidsrapport bevat de juiste omschrijving of prestatie-eis, inclusief detailleringen, die noodzakelijk zijn voor een uiteindelijke aanbesteding in de nieuwbouw en het onderhoud via de hoofdaannemer maar zeker ook vanuit Resultaat Gericht Samenwerken (RGS) voor een dakdekkersbedrijf.”

Regie in handen

“Momenteel zien wij in de praktijk een tendens ontstaan dat bij duurzame maatregelen vanuit de woningbouwvereniging vaak een hoofdaannemer wordt aangesteld die alle maatregelen vanuit een aanbesteding in opdracht krijgt. Dit ondanks dat de woningbouwvereniging vanuit onderhoud een RGS-contract voor het beheer van alle daken heeft afgesloten met gerenommeerde dakdekkersbedrijven. Vanuit de aanbesteding en inkoop wordt dan vaak een ander dakdekkersbedrijf voor de duurzame renovatie van hetdak aangesteld. Als er sprake is van een verzoek tot een EPA kan uiteraard ook het vaste dakdekkersbedrijf vanuit het RGS-contract zorgen voor een advies voor duurzame maatrege­len vanuit de totale bouwschil en zelfs vanuit installatietechniek. Door voor te sorteren op het Kiwa Duurzaamheidsrap­port houden de RGS bedrijven de regie daardoor in handen.”

Toepasbaar in de praktijk

Hoe ziet dat er in de praktijk uit? In het Duurzaamheidsrapport worden de algemene maatregelen uit het EPA in detail uitgewerkt voor bijvoorbeeld het extra isoleren van een plat- of hellend dak of de gevel en vloer en het ­verduurzamen van installatietechniek en energie-opwekking. Na de definitieve keuze van de opdrachtgever worden deze aanbeve­lingen omgezet als definitieve maatregel in de Duurzaamheidsrapportage. Door een (prestatie)bestek, inclusief uitgewerkte detailtekeningen, wordt een definitieve bouw­kundige omschrijving uitgewerkt. Deze gedetailleerde rapportage kan ook worden ingezet voor een aanbesteding, omdat deze direct door een uitvoerende bouwkundig aannemer of vanuit de installateur gebruikt kan worden voor een uiteindelijke offerte.

Routekaart

Elk onderzoek start met een kennismakingsgesprek, waarin onder andere het ambitieniveau en het stappenplan wordt besproken. Indien er geen EPA maatwerkrapport is gemaakt, kan door de Kiwa BDA-energieadviseur een scan conform NTA 8800 verzorgd worden. Hieruit volgt dan een globaal duurzaamheidsadvies. Vervolgens start het Kiwa BDA Duurzaamheidonderzoek voor de gebouwschil, waarbij visueel en destructief onderzoek van de gevels, daken en vloeren gecombineerd kan worden met het onderzoek van de installaties. Vanuit het duurzaamheidsonderzoek wordt een technische omschrijving gemaakt voor het aanbestedingstraject, waarbij offertes opgevraagd worden. Hierna zal via beoordeling en overleg met de opdrachtgever een gunningsadvies opgesteld worden. Tijdens de bouwbegeleiding controleert de Kiwa BDA-inspecteur ook de uitvoering. Uiteindelijk kan het traject opgeleverd worden en afgerond met een nieuw energielabel.

Subsidie voor het mkb

Door RVO wordt momenteel groot ingezet op een Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM). Deze regeling is bestemd voor mkb-ondernemingen (zoals ook het pand van een dakdekkersbedrijf) tot 250 fte’s en een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen. Met deze subsidie kan de eigenaar of huurder van een pand een externe adviseur inhuren voor het opstellen van bijvoorbeeld een Kiwa BDA duurzaamheidsrapport. Vanuit deze rapportage wordt meteen het energieprestatieadvies via een scan meegenomen. Het kan hierbij in het algemeen gaan om een verduurzamingsadvies inzake een bedrijfspand, maar ook om adviezen vanuit duurzame bedrijfsvoering. De subsidie is voor een deel aan te vragen voor het energieadvies opgesteld door een energieadviseur voor de volgende maatregelen:

  • het isoleren van gevels, vloeren en daken;
  • het aanbrengen van HR++-beglazing;
  • het installeren van PV zonnepanelen;
  • klimaatadaptieve maatregelen als waterbuffering, retentiedaken e.a.

Meer informatie: www.kiwa.com/nl/nl/service/bda-duurzaamheidsadvies