Wat heeft RGS met VGO te maken?

Artikel delen

RGS (Resultaat Gericht Samenwerken) blijkt inmiddels zeker geen overwaaiende modegril te zijn. Resultaat gericht samenwerken, ofwel RGS, kent een lange geschiedenis van zo’n 20- 25 jaar. Ooit als kwaliteitszorg vanuit de schilders- en onderhoudsbranche gestart is de focus verlegd van gevelelementen nu naar het gehele gebouw. Duidelijk is dat RGS voor opdrachtgever en opdrachtnemer belangrijke voordelen biedt. Toch is deze manier van werken nog niet volledig gemeengoed binnen de bouwsector. Binnen de dakenbranche dreigt tweespalt: er zijn aanhangers en afhakers!

Meer informatie RGS: https://youtu.be/rLXrYY3Jv6E

Gaat het bij aanbestedingen veelal om de goedkoopste te kunnen zijn en een hoofdaannemer die het werk bij meerdere onderaannemers neerlegt, bij RGS draait het om intensieve en langjarige samenwerking tussen opdrachtgever en aannemers die samen gaan voor de best passende vorm van onderhoud en renovatie. Bij RGS werken opdrachtgever en opdrachtnemer intensief met elkaar samen, van de initiatieffase tot en met de beheerfase. RGS is in wezen een slim alternatief voor de traditionele manier van onderhoud en renovatie.

De opdrachtgever, bijvoorbeeld woningbouwcorporatie, zorg- en onderwijsinstelling, institutionele belegger of gemeente, stelt de projectkaders en prestatie-eisen vast. Samen met de opdrachtnemers wordt vervolgens bekeken welke vorm van onderhoud en renoveren het beste past bij het bouwcomplex, maatwerk dus. Voor hen blijkt al snel dat RGS grip geeft op directe en indirecte kosten en grip op het proces en klanttevredenheid oplevert.

Samen de schouders eronder

Ander belangrijk verschil tussen RGS en de traditionele manier is dat de betrokken aannemers uiteraard altijd een concurrent van elkaar zijn. Dan gaat het al snel bij de traditionele aanbesteding wie het goedkoopste kan leveren. In praktijk komt dat lang niet altijd ten goede aan de kwaliteit en duurzaamheid van het werk. Vaak gaat de inkoop trukendoos‘, in het kader van het zoeken naar goedkopere alternatieven, open. De kans op kwaliteitsverschillen, merkbaar op de langere duur, blijkt vaak te ontstaan door in het begin te gaan voor de laagste prijs. Net na het aflopen van de garantieperiode zal er vaak meer onderhoud of zelfs een (deel) renovatie noodzakelijk zijn om de levensduur te kunnen verlengen.

Het mooie van RGS is dat je een samenwerking op lange termijn aangaat en ook samen vanuit de geformuleerde prestatie-eisen verantwoordelijk bent en blijft voor de eigen werkzaamheden. De kennis en verantwoordelijkheid van het beheer en onderhoud wordt bij de juiste partij neergelegd. Samen voer je overleg hierover en het dakdekkersbedrijf doet datgene waar hij goed in is: het langdurig beheren over het dak.

Duurzaam

Deze manier van samenwerken levert een belangrijke bijdrage om de duurzaamheidsambities van de opdrachtgever waar te maken. RGS betekent voor betrokkenen zekerheid voorlangere tijd. RGS contractvormen mogen vanuit Brussel maximaal 4 jaar worden afgesloten, maar uiteraard bij goed functioneren jaarlijks stilzwijgend worden verlengd. De planning van zo’n RGS contract kan zeker over 20 jaar worden uitgesmeerd. En uiteraard wordt de kwaliteit van de onderhouds- en renovatiewerkzaamheden gewaarborgddoordat de juiste partij gekozen worden en verantwoordelijk gesteld wordt wat ten goede komt aan de levensduur inzake keuzes van het dakbedekkingssysteem op het complex. In de praktijk zijn er steeds meer woningbouwcorporaties en gemeenten die op de ‘nieuwe’ RGS manier werken samen met dakdekkersbedrijven die zich daarop in het onderhoud volledig gericht hebben.

VGO

Wat heeft VGO (Vastgoed Onderhoud) dan met RGS te maken?

VGO geeft aan dat  een bedrijf RGS beheerst. VGO is een officiële certificatie, een keurmerk waarbij het onderhoudsbedrijf aan een aantal eisen moet voldoen op het gebied van kennis en organisatie. Vanuit een competentiescan wordt dit getoetst waarbij KIWA ook aangeeft op welk gebied het bedrijf zich nog verder moet ontwikkelen. Verder vindt een financiële toets plaats, op solvabiliteit en Current Ratio en een projecttoets en de klanttevredenheid. De hertoetsing is om de drie jaar.

Steeds vaker zie je dat onderhoudsbedrijven zich laten certificeren via KIWA voor het VGO-keur. Onderhoudsbedrijven met het VGO-keur zijn technisch en organisatorisch in staat om resultaatgericht vastgoedonderhoud en renovaties uit te voeren vanaf ontwerp tot en met uitvoering en instandhouding. Inmiddels hebben ook enkele dakdekkersbedrijven dit certificaat behaald om zich middels deze certificering volledig binnen het onderhoud en renovatie traject zich te gaan richten op RGS.

Dat woningbouwvereniging en institutionele belegger zich steeds vaker richten op RGS wordt onder meer ingegeven door de steeds striktere duurzaamheidseisen voor sociale woningbouw en de uitdaging om de woningproductie te verhogen. Nu verbruiken gebouwen ongeveer 40% van het energieverbruik, in 2050 moeten woningen energieneutraal zijn. Dit kan alleen maar als er in de hele keten goed samengewerkt wordt op basis van heldere afspraken. RGS is dan ook geen overwaaiende modegril. Partijen die deelnemen aan dit proces moeten echter wel compleet anders gaan denken wat op de lange termijn de basis is voor de juiste samenwerking. De ‘aanhanger’ binnen het dakdekkersbedrijf werkt inmiddels met volledig RGS gestuurde teams die vanuit kennis en vertrouwen deelneemt.

Vanuit de opdrachtgever geldt dat op korte termijn de kosten hoger zijn omdat tegen betaling het volledige woningbestand in kaart gebracht moet worden. Deze nulmeting geeft inzicht in de kwaliteit van het woningbestand en wordt gebruikt voor een MJOP (meer Jaren Onderhoud Planning). Op lange termijn worden deze kosten echter dankzij de met elkaar gemaakte prestatie-eisen terugverdiend. Je doet namelijk alles in één keer goed en dat levert op lange termijn voor een ieder geld op. De vroegere werkvoorbereider wordt contractregisseur en opzichters worden echte kwaliteitstoetsers.

Meer informatie over RGS is te vinden in de dit jaar verschenen leidraad Resultaatgericht Samenwerken. De stichting RGS beschrijft hierin het duurzaam samenwerken bij onderhouden en investeren in vastgoed en kan gratis via de website gedownlood worden.

Auteur ErikSteegman. Dit artikel verscheen ook in de Roofs.