Het netwerk van VEBIDAK: Green Deal Groene Daken

Artikel delen

Green Deal Groene Daken gaat over in Nationaal Daken Plan

VEBIDAK is er voortdurend op uit om de collectieve en individuele belangen van haar lid-bedrijven te behartigen. Dit gebeurt in alle openheid, met de middelen en expertise die daarvoor binnen de branchevereniging aanwezig zijn. Iets minder zichtbaar is dat goede belangenbehartiging mede tot stand komt dankzij het zakelijke netwerk van de branchevereniging. Ook via deze weg wordt een bijdrage geleverd aan de realisering van strategische doelstellingen. VEBIDAK besteedt aandacht aan dit netwerk. In deze editie staat de samenwerking tussen Green Deal Groene Daken en VEBIDAK centraal. Een gesprek tussen Egbert Roozen van Stichting Green Deal Groene Daken en André van den Engel van VEBIDAK.

André van den Engel en Egbert Roozen

André van den Engel en Egbert Roozen (Beeld: Ronald Haring)

Groendaken hadden ooit vooral een decoratieve functie. Die tijd is voorbij. De laatste jaren is de bewustwording toegenomen dat groendaken veel meer te bieden hebben dan louter en alleen een fraai uitzicht. Om de ontwikkeling van de multifunctionele eigenschappen en bewustwording te versnellen, is in 2014 de Green Deal Groene Daken gestart: een coalitie van belanghebbenden bij groene daken, zoals overheden, marktpartijen, brancheorganisaties, zoals VEBIDAK, Branchevereniging VHG en verzekeraars.

Groene coalitie

Op 13 mei jl. is de Green Deal Groene Daken feestelijk afgesloten. Voorzitter van het groene pact was Egbert Roozen, directeur van Branchevereniging VHG. In gesprek met André van den Engel van VEBIDAK is er van treurnis bij Roozen niets te bespeuren: “Dat hoeft ook niet, want het succes van de Green Deal is dat er een coalitie is gesmeed met een gezamenlijke ambitie: “We willen door”. En dat gebeurt in het Nationaal Daken Plan, de volgende stap in de vergroening van daken en een logisch vervolg op de Green Deal.”

Nationaal Daken Plan

De participanten in de Green Deal hebben besloten het ontstane netwerk in stand te houden en door te ontwikkelen in een nieuwe coalitie: het Nationaal Daken Plan. Ze zijn ervan overtuigd dat door kennisuitwisseling en gezamenlijke kracht een groene versnelling gerealiseerd kan worden. Door de maatschappelijke meerwaarde van het dakenlandschap te verbinden aan economische activiteit kan de groene groei worden gefaciliteerd. De sporen waarop wordt ingezet zijn Facts & Values, Mindset, Belastingvoordelen, Gebouwlabels, Biodiversiteit, Omgevingswet, Innovatie, Onderwijs en Onderzoek.

Bouwopgave

Mooi natuurlijk, maar waarom is die aandacht voor groendaken nu eigenlijk zo belangrijk? Roozen: “Er ligt een enorme bouwopgave voor ons. De druk op binnenstedelijke gebieden wordt door verdichting groter. De temperatuur in steden ligt tijdens warme dagen veel hoger dan in de buitengebieden, de waterhuishouding staat onder druk, de leefomgeving wordt aangetast. Er is in de binnenstedelijke omgeving een enorm potentieel aan daken, waarop de multifunctionaliteit van het groendak benut kan worden. Groendaken zorgen voor verkoeling, isolatie en ze dragen bij aan een gezondere waterhuishouding, (bijvoorbeeld door piekbelastingen van riolen bij stortbuien te voorkomen). Groendaken zijn daarnaast belangrijk voor de biodiversiteit en zorgen voor een prettiger leefomgeving. Bouwen en groen conflicteren in aanleg in stedelijke gebieden. Het groendak kan dan in veel situaties een passend antwoord bieden op de binnenstedelijke verdichting.”

Stedelijke woestijnen

André van den Engel vult aan: “Qua begroeiing zijn dicht bebouwde steden gewoon woestijnen. Dat moeten we ons goed realiseren. Het is daarom van belang om al in een vroeg stadium de opdrachtgever van een nieuw of te renoveren dak de vraag te stellen: “Wat wil je met het dak?” Door in de beginfase, vóórdat er een dakbedekkingssysteem en een isolatiepakket wordt aangeboden, de mogelijke functies én voordelen ervan te benoemen en te bespreken kun je veel winnen. Achteraf voorzieningen treffen is niet altijd mogelijk en als het mogelijk is dan zullen de kosten hoger zijn. Ook dakschades kunnen worden voorkomen met een goed doordachte aanbieding. Als je vroegtijdig met de opdrachtgever aan tafel zit, creëer je de mogelijkheid om de wellicht nog onvermoede multifunctionele aspecten van het groendak over het voetlicht te brengen.”

Ook voor bestaande daken zijn er volop mogelijkheden om te vergroenen. VEBIDAK heeft hiervoor de DakScan ‘Begroeide daken’ ontwikkeld. Van den Engel: “Met de DakScan kun je onderzoeken of een dak geschikt is om er een groendak van te maken. Welke mogelijkheden zijn er, is de constructie toereikend om het extra gewicht te dragen en zo ja, welke maatregelen moet ik nemen om mijn dak te kunnen vergroenen?”

Kennis delen

Het Nationaal Daken Plan heeft niet de ambitie om een jaarlijks vastgesteld aantal vierkante meters dak te vergroenen. “Nee”, zegt Roozen. Kennis delen en handvatten aanreiken, beïnvloeden, bewustzijn creëren, belemmeringen wegnemen en de beweging naar voren stimuleren zijn belangrijker. De grote uitdaging is om het duurzaam benutten van daken te integreren in de stedelijke planvorming, aanbestedingen, het bouwproces en de huidige gebouwde omgeving. Wat dat betreft ben ik er warm voorstander van om het groendak op te nemen in het Bouwbesluit. Daarin hebben we nog een weg te gaan. Met het Nationaal Daken Plan hebben we een platform dat verder kan werken aan de duurzame invulling van het dakenlandschap. Niet via de verticale bouwkolom, maar horizontaal, schouder aan schouder. Dan komt kennisdeling het best tot zijn recht.”

Het levende gebouw

Maar wat is nu eigenlijk een groen dak? Het antwoord is onder meer te vinden in de Handleiding Het Levende Gebouw, dat onlangs door VHG is uitgebracht. Het is de opvolger van de Handleiding De Levende Tuin. Het is een imposant en spectaculair naslagwerk voor professionals waarin talloze mogelijkheden zijn opgenomen van integratie van groen op, aan en in gebouwen. Het geeft inzicht in het verdichten en vergroenen van binnenstedelijke gebieden. Uiteraard komt ook het dak uitgebreid aan de orde met talloze projectvoorbeelden en inspirerende toepassingen.

Zoek elkaar op

Egbert Roozen is zo’n tweeëneenhalf jaar voorzitter geweest van Green Deal Groene Daken. De groene coalitie is onder zijn voorzitterschap verstevigd en zal verder worden uitgebouwd in het Nationaal Daken Plan. Hoewel hij als voorzitter aftreedt, blijft VHG ambitieus en intensief betrokken bij het Nationale Daken Plan. Roozen geeft de voorzittershamer door, maar niet zonder boodschap: “Zoek elkaar op en maak verbinding in deze geweldige ontwikkeling die we meemaken!”