Dakwoorden, definities en begrippen

Selecteer een letter:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Gevonden woorden:

‘U-waarde’: de U-waarde van een constructie (warmtedoorgangscoëfficiënt) is de reciproke waarde van de warmteweerstand van een constructie inclusief overgangsweerstanden. De U-waarde geeft aan de hoeveelheid warmte die per graad Celsius per m2 oppervlak door de constructie gaat. De eenheid is W•m-2•K-1.

‘UF’: afkorting van de kunststof ureumformaldehyde.

‘Uiterste grenstoestand’: toestand samengaand met instortingen of met andere soortgelijke vormen van constructief bezwijken. Dit komt in het algemeen overeen met het uiterste draagvermogen van een constructie of een constructief element (NEN-EN 1990).

‘Uitkraging’: een constructieonderdeel dat aan één of twee zijden wordt opgelegd of ingeklemd, dus vrijdragend wordt uitgevoerd.

‘Uitwendige scheidingsconstructie’ : constructie die de scheiding vormt tussen een voor personen toegankelijke besloten ruimte van een gebouw en de buitenlucht, de grond of het water. Waaronder begrepen de op die constructie aansluitende delen van andere constructies, voor zover die delen van invloed zijn op het voldoen aan prestaties zoals die in overeenstemming met bepalingen in het Bouwbesluit, of een krachtens dat besluit gegeven voorschrift zijn vereist.

‘UP’:afkorting van de kunststof onverzadigde polyester.

‘UR’: afkorting van de kunststof polyurethaan rubber.