Herziening Vakrichtlijn Gesloten Dakbedekkingssystemen

Artikel delen

De Vakrichtlijn Gesloten Dakbedekkingssystemen is een uitgave van DAKMERK, Kiwa BDA en VEBIDAK en is al meer dan twintig jaar een belangrijk document bij ontwerp en uitvoering van (platte) daken met gesloten dakbedekkingssystemen. De eerste uitgave is van 2000 en de laatste was van 2018. Dit jaar 2022 staan weer de aanpassingen gepland om dan uiterlijk in 2023 weer een nieuwe uitgave van de  Vakrichtlijn te kunnen presenteren. In de tussenliggende periode, vanaf 2000 is deze meerdere malen opnieuw uitgebracht, waarbij de Vakrichtlijn steeds is aangepast aan de stand der techniek. Zo ook de  uitgave 2018, waarbij veel aanpassingen zijn doorgevoerd en sommige op essentiële onderwerpen.

Voor het jaar 2000 hadden de drie samenstellende partijen hun eigen ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen voor daken met gesloten dakbedekkingssystemen. De Vakrichtlijn vanaf 2000 bevat de geharmoniseerde verwerkingsrichtlijnen van DAKMERK, Kiwa BDA en VEBIDAK. Deze richtlijnen zijn inmiddels bij iedereen in de dakenwereld bekend en er wordt dan ook veelvuldig op teruggegrepen bij ontwerp en uitvoering. Belangrijk is dat deze Vakrichtlijn is vastgesteld door het College van Deskundigen ISDA als onderdeel van BRL 4702 – voor het KOMO® procescertificaat voor realiseren en onderhouden van dakbedekkingsconstructies met gesloten dakbedekkingssystemen.

Daarnaast wordt bij het KOMO® certificaat voor baanvormige dakbedekkingssystemen en thermische isolatie voor platte of hellende daken verwezen naar de ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen in de Vakrichtlijn Gesloten Dakbedekkingssystemen. Vanuit meerdere invalshoeken vormt dit document dus een belangrijk uitgangspunt voor ontwerp en uitvoering.

Grondlegger Vakrichtlijn

De grondlegger van de Vakrichtlijn Gesloten Dakbedekkingssystemen en vijftien jaar rapporteur was Albert F. van den Hout. De medeoprichter van het toenmalige BDA Buro Dakadvies is in 2017 op 68 jarige leeftijd overleden.

Vanaf 1994 tot aan zijn overlijden was hij tevens uitgever en hoofdredacteur van vakblad Dakenraad, nu Dakenraad.nl

Publiceren en kennis delen over daken was een van zijn passies. Hij was de grondlegger van het BDA Handboek, een naslagwerk dat ook wel ‘de bijbel’ voor de dakenbranche wordt genoemd. Daarnaast verschenen er van zijn hand vele rapporten voor Stichting Bouwresearch en andere opdrachtgevers.

Inhoud Vakrichtlijn

In het algemeen beschreven geeft de Vakrichtlijn Gesloten Dakbedekkingssystemen ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen voor dakbedekkingsconstructies met een gesloten dakbedekkingssysteem. De Vakrichtlijn bestaat uit vijf delen:

  • Informatie voor dakbedekkingsconstructies en dakbedekkingssystemen
  • Bitumen dakbedekkingsconstructies en -systemen, ontwerprichtlijnen
  • Uitvoeringsrichtlijnen en details bitumen dakbedekkingsconstructies en –systemen
  • Kunststof PVC-, TPO-(FPO-), TPE-, rubber (EPDM-) en POCB-dakbedekkingsconstructies en -systemen, ontwerprichtlijnen
  • Uitvoeringsrichtlijnen en details kunststof [PVC-, TPO-(FPO-), TPE-], rubber (EPDM-) en POCB-dakbedekkingsconstructies en -systemen

Deze Vakrichtlijn van 2018 geeft dus algemene ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen die door de dakenbranche als algemeen geaccepteerd kunnen worden beschouwd. Zoals al eerder aangegeven is deze Vakrichtlijn ook vastgesteld door het college van deskundigen ISDA. Voor het uitgeven van de Vakrichtlijn is deze steeds – en ook bij de uitgave van 2018 – ter beoordeling voorgelegd aan de brancheverenigingen: ProBitumen, VEBIDAK, VESP, NII en MWA.

 

Eventuele opmerkingen vanuit deze brancheverenigingen zijn verwerkt in deze Vakrichtlijn met uitzondering van één aspect en dat betreft de toepassing van MWR bij gebruiksdaken. Dit is in de Vakrichtlijn, bij deze toepassing, niet als een geaccepteerd isolatiemateriaal gegeven (overeenkomstig de eerdere uitgave van de Vakrichtlijn).
In het meer dan twintigjarig bestaan van dit document zijn meerdere aanpassingen en uitbreidingen gedaan, zonder de structuur van het document te wijzigen.

Depot Boijmans van Beuningen, ontwerp MVDRV architecten Winy Maas realisatie Bouw BAM Bouwtechniek.

In de afgelopen periode is er natuurlijk veel veranderd in de dakenwereld. Voor degene die niet gewend zijn om met dit document te werken, blijkt het regelmatig lastig te zijn om de specifieke eisen/uitgangspunten terug te vinden in de verschillende delen met een totaal aantal pagina’s van bijna 300. Voorafgaand aan de review voor de uitgave 2018 is indertijd overwogen om, ter verbetering van de leesbaarheid, de structuur van de Vakrichtlijn te wijzigen waarbij bijvoorbeeld een apart onderdeel zou komen voor dampremmende lagen, isolatiematerialen, begroeide daken, parkeerdaken en zonnedaken naast de huidige hoofdstukken over bitumen- en kunststof dakbedekkingssystemen. Dit was indertijd echter nog niet haalbaar en daarom is ervoor gekozen om dezelfde structuur en inhoud te handhaven als in de Vakrichtlijn uitgave 2013.

Wijzigingen

Bij de review in 2018 van de Vakrichtlijn is er dus toen nog voor gekozen de bestaande structuur te handhaven en het document aan te passen aan de huidige inzichten en in overeenstemming te brengen met nieuw uitgebrachte documenten zoals:

  • BRL 1511 – Voor een KOMO® kwaliteitsverklaring en een KOMO® attest voor baanvormige dakbedekkingssystemen
  • BRL 4702 – Voor het KOMO® procescertificaat voor realiseren en onderhouden van dakbedekkingsconstructies met gesloten dakbedekkingssystemen
  • NTA 8292 – Begroeide daken – Termen, definities en bepalingsmethoden – Windweerstand, waterretentie en brandgevaarlijkheid.

Voorafgaand aan de review 2018 is eerst een inventarisatie gedaan bij DAKMERK, Kiwa BDA en VEBIDAK over de door te voeren wijzigingen. De belangrijkste wijzigingen in deze Vakrichtlijn zijn de toepassingstabellen in deel B en deel D. Hier was vanuit de markt ook sterk behoefte aan om alle ondergronden die in de praktijk voorkomen beter in deze tabellen op te nemen. In het gehele document zijn indertijd aanpassingen gedaan om deze weer zo up-to-date mogelijk te maken zonder het document en de achterliggende uitgangspunten fundamenteel te wijzigen. Zeker bij deel A, deel B en deel D zijn veel wijzigingen doorgevoerd. In de opgenomen details in deel C en deel E zijn in verhouding tot de rest minder wijzigingen doorgevoerd maar ook daar zijn wijzigingen doorgevoerd. Het is niet mogelijk om hier een volledig overzicht te geven van alle doorgevoerde wijzigingen. Bij de uitgave Vakrichtlijn 2018 is wel  een wijzigingenblad opgenomen waarop de belangrijkste wijzigingen staan. Dit zijn de onderwerpen die regelmatig in de dakenwereld ter sprake komen.

Het wijzigingenblad vakrichtlijn is hier te downloaden. De vakrichtlijnen zelf via de website van Vebidak: download hier.

Tekst van dit  al eerder verschenen artikel : Chris van der Meijden MSc, technical director Kiwa BDA/ redactie Erik Steegman Kiwa BDA

De Vakrichtlijn is de laatste keer in juni 2018 vastgesteld en is alweer per 1 oktober 2018 van toepassing binnen de procescertificatie onder BRL 4702. Het is de bedoeling om dit jaar 2022 de nieuwe Vakrichtlijn aan te passen en medio volgend jaar 2023 weer vast te stellen.

Ook is het plan om het BDA handboek 2012 te herzien in een moderne stijl.