Vakrichtlijn Gesloten Dakbedekkingssystemen

Artikel delen

De Vakrichtlijn Gesloten Dakbedekkingssystemen is een uitgave van DAKMERK, Kiwa BDA en VEBIDAK en is al meer dan vijftien jaar een belangrijk document bij ontwerp en uitvoering van (platte) daken met gesloten dakbedekkingssystemen. De eerste uitgave is van 2000 en de laatste was van 2013. In de tussenliggende periode is deze meerdere malen opnieuw uitgebracht, waarbij de Vakrichtlijn steeds is aangepast aan de stand der techniek. Zo ook de nieuwe uitgave 2018, waarbij veel aanpassingen zijn doorgevoerd en sommige op essentiële onderwerpen.

Tekst: Chris van der Meijden MSc, technical director Kiwa BDA

De Vakrichtlijn Gesloten Dakbedekkingssystemen is een uitgave van DAKMERK, Kiwa BDA en VEBIDAK. Voor 2000 hadden deze partijen hun eigen ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen voor daken met gesloten dakbedekkingssystemen. Deze Vakrichtlijn bevat dus de geharmoniseerde verwerkingsrichtlijnen van DAKMERK, Kiwa BDA en VEBIDAK. Deze richtlijnen zijn inmiddels bij iedereen in de dakenwereld bekend en er wordt dan ook veelvuldig op teruggegrepen bij ontwerp en uitvoering. Belangrijk is dat deze Vakrichtlijn is vastgesteld door het College van Deskundigen ISDA als onderdeel van BRL 4702 – voor het KOMO® procescertificaat voor realiseren en onderhouden van dakbedekkingsconstructies met gesloten dakbedekkingssystemen. Daarnaast wordt bij het KOMO® certificaat voor baanvormige dakbedekkingssystemen en thermische isolatie voor platte of hellende daken verwezen naar de ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen in de Vakrichtlijn Gesloten Dakbedekkingssystemen. Vanuit meerdere invalshoeken vormt dit document dus een belangrijk uitgangspunt voor ontwerp en uitvoering.

Grondlegger Vakrichtlijn

De grondlegger van de Vakrichtlijn Gesloten Dakbedekkingssystemen en vijftien jaar rapporteur was Albert van den Hout. Ondanks dat hij niet bij deze uitgave betrokken is geweest, hecht de redactie van dit vakblad eraan om dit hier te melden en hem daarvoor te danken.

Inhoud Vakrichtlijn

In het algemeen beschreven geeft de Vakrichtlijn Gesloten Dakbedekkingssystemen ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen voor dakbedekkingsconstructies met een gesloten dakbedekkingssysteem. De Vakrichtlijn bestaat uit vijf delen:

  • Informatie voor dakbedekkingsconstructies en dakbedekkingssystemen
  • Bitumen dakbedekkingsconstructies en -systemen, ontwerprichtlijnen
  • Uitvoeringsrichtlijnen en details bitumen dakbedekkingsconstructies en –systemen
  • Kunststof PVC-, TPO-(FPO-), TPE-, rubber (EPDM-) en POCB-dakbedekkingsconstructies en -systemen, ontwerprichtlijnen
  • Uitvoeringsrichtlijnen en details kunststof [PVC-, TPO-(FPO-), TPE-], rubber (EPDM-) en POCB-dakbedekkingsconstructies en -systemen

Deze Vakrichtlijn geeft dus algemene ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen die door de dakenbranche als algemeen geaccepteerd kunnen worden beschouwd. Zoals al eerder aangegeven is deze Vakrichtlijn ook vastgesteld door het college van deskundigen ISDA. Voor het uitgeven van de Vakrichtlijn is deze steeds – en ook bij de uitgave van 2018 – ter beoordeling voorgelegd aan de brancheverenigingen: Probasys Benelux, VEBIDAK, VESP, NII en MWA.

Eventuele opmerkingen vanuit deze brancheverenigingen zijn verwerkt in deze Vakrichtlijn met uitzondering van één aspect en dat betreft de toepassing van MWR bij lichte gebruiksdaken. Dit is in de Vakrichtlijn, bij deze toepassing, niet als een geaccepteerd isolatiemateriaal gegeven (overeenkomstig de eerdere uitgave van de Vakrichtlijn).
In het meer dan vijftienjarig bestaan van dit document zijn meerdere aanpassingen en uitbreidingen gedaan, zonder de structuur van het document te wijzigen.

In de afgelopen periode is er natuurlijk veel veranderd in de dakenwereld. Voor degene die niet gewend zijn om met dit document te werken, blijkt het regelmatig lastig te zijn om de specifieke eisen/uitgangspunten terug te vinden in de verschillende delen met een totaal aantal pagina’s van bijna 300. Voorafgaand aan de review voor de uitgave 2018 is overwogen om, ter verbetering van de leesbaarheid, de structuur van de Vakrichtlijn te wijzigen waarbij bijvoorbeeld een apart onderdeel zou komen voor dampremmende lagen, isolatiematerialen, begroeide daken, parkeerdaken en zonnedaken naast de huidige hoofdstukken over bitumen- en kunststof dakbedekkingssystemen. Dit was echter niet haalbaar en daarom is ervoor gekozen om dezelfde structuur en inhoud te handhaven als in de Vakrichtlijn uitgave 2013.

Wijzigingen

Bij deze review van de Vakrichtlijn is er dus voor gekozen de bestaande structuur te handhaven en het document aan te passen aan de huidige inzichten en in overeenstemming te brengen met nieuw uitgebrachte documenten zoals:

  • BRL 1511 – Voor een KOMO® kwaliteitsverklaring en een KOMO® attest voor baanvormige dakbedekkingssystemen
  • BRL 4702 – Voor het KOMO® procescertificaat voor realiseren en onderhouden van dakbedekkingsconstructies met gesloten dakbedekkingssystemen
  • NTA 8292 – Begroeide daken – Termen, definities en bepalingsmethoden – Windweerstand, waterretentie en brandgevaarlijkheid.

Voorafgaand aan de review is eerst een inventarisatie gedaan bij DAKMERK, Kiwa BDA en VEBIDAK over de door te voeren wijzigingen. De belangrijkste wijzigingen in deze Vakrichtlijn zijn de toepassingstabellen in deel B en deel D. Hier was vanuit de markt ook sterk behoefte aan om alle ondergronden die in de praktijk voorkomen beter in deze tabellen op te nemen. In het gehele document zijn aanpassingen gedaan om deze weer zo up-to-date mogelijk te maken zonder het document en de achterliggende uitgangspunten fundamenteel te wijzigen. Zeker bij deel A, deel B en deel D zijn veel wijzigingen doorgevoerd. In de opgenomen details in deel C en deel E zijn in verhouding tot de rest minder wijzigingen doorgevoerd maar ook daar zijn wijzigingen doorgevoerd. Het is niet mogelijk om een volledig overzicht te geven van alle doorgevoerde wijzigingen. Bij de uitgave Vakrichtlijn 2018 is ook een wijzigingenblad opgenomen waarop de belangrijkste wijzigingen staan. Dit overzicht is ook te uitgebreid om op te nemen in dit artikel. We zullen ons daarom beperken tot de meest relevante wijzigingen. Dit zijn de onderwerpen die regelmatig in de dakenwereld ter sprake komen.

De vakrichtlijn is hier te downloaden.

De Vakrichtlijn is in juni 2018 vastgesteld en zal per 1 oktober 2018 van toepassing zijn binnen procescertificatie onder BRL 4702