Standpunten woningcorporatie over klimaatadaptatie

Artikel delen

Door klimaatverandering wordt het weer in Nederland extremer. Ook de Provincie Utrecht krijgt hiermee te maken. In dorpen en steden neemt de kans op hittestress, wateroverlast en droogte door klimaatverandering toe. Om de gevolgen van klimaatverandering te voorkomen moeten klimaatadaptieve maatregelen genomen worden. Ongeveer 30% van de woningen in de Provincie Utrecht is eigendom van woningcorporaties. Woningcorporaties hebben daarom een grote invloed op het klimaatbestendig inrichten van dorpen en steden.

In opdracht van Natuur en Milieufederatie is onderzoek gedaan naar de standpunten van woningcorporaties over klimaatadaptatie. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: “Wat willen, kunnen en doen woningcorporaties in de provincie Utrecht op het gebied van klimaatadaptatie, wat is de rol van huurders hierin en waar lopen woningcorporaties tegen aan bij het nemen van klimaatadaptieve maatregelen?”

Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden is een enquête verspreid onder de woningcorporaties. Naast de enquête is literatuuronderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor woningcorporaties om klimaatadaptieve maatregelen te nemen. Enkele betrokken partijen zijn geïnterviewd. In het onderzoek is ook gekeken naar de mening van huurders daarom is ook een enquête verspreid onder huurdersorganisaties. Uit het onderzoek is gebleken dat woningcorporaties op dit moment vooral bezig zijn met het duurzaamheidsthema energie. Ook voor huurdersorganisaties blijkt dit het belangrijkste onderwerp. Op het gebied van klimaatverandering krijgen woningcorporaties vooral te maken met de gevolgen van hittestress. Woningcorporaties hebben op dit moment al klimaatadaptieve maatregelen genomen en opgenomen in het beleid.

Project in aanbouw Wonderwoods Utrecht

Uit het literatuuronderzoek blijkt dat het aanplanten van bomen het grootste effect heeft tegen hitte. Deze maatregel is op dit moment door woningcorporaties echter nog niet toegepast. Woningcorporaties lopen op dit moment vooral aan tegen onvoldoende capaciteit en financiële middelen bij het nemen van klimaatadaptieve maatregelen. De provincie, gemeentes en adviesbureaus kunnen woningcorporaties hierin het beste ondersteunen. Voor huurdersorganisaties zijn er weinig belemmeringen om in te stemmen met klimaatadaptieve maatregelen.

De resultaten geven geen compleet beeld van de standpunten van woningcorporaties en huurdersorganisaties. De enquêtes zijn namelijk niet door alle woningcorporaties en huurdersorganisaties in de provincie Utrecht ingevuld. Met de reacties die ontvangen zijn, is een zo goed mogelijk beeld gegeven van de standpunten.
De conclusie van het onderzoek is dat woningcorporatiesop dit moment nog niet veel bezig zijn met klimaatadaptatie. Energie is het belangrijkste duurzaamheidsthema. Woningcorporaties zullen in de toekomst vooral te maken krijgen met hittestress. Huurders zien energie ook als belangrijkste thema maar zien weinig redenen om niet in te stemmen met klimaatadaptieve maatregelen.

Op basis van de resultaten wordt aanbevolen klimaatadaptatie meer onder de aandacht te brengen bij woningcorporaties. Het beste kan ingezet worden op het delen van kennis over met name hittestress. Voorlichting aan huurders vergroot ook het bewustzijn. Gemeentes en de provincie kunnen woningcorporaties daarnaast stimuleren om klimaatadaptieve maatregelen te nemen door subsidies.

In opdracht van NDP (Nationaal Dakenplan) partner Natuur en Milieufederatie Utrecht is onderzoek gedaan naar de standpunten van woningcorporaties over klimaatadaptatie. Hier lees je het volledige adviesrapport dat Rosalie Martens erover schreef: https://lnkd.in/e96x8tnN