Combinatie PIR en zonnepanelen: geen zorg over brandveiligheid

Artikel delen

Voor de brandveiligheid van platte daken met PV-panelen is er geen verschil tussen isoleren met PIR of met minerale wol. Een test, onder toezicht van Kiwa BDA Testing en Troned,  waarbij twee dakconstructies zijn vergeleken wijst namelijk uit dat de brandverspreiding op het dak vergelijkbaar is. De schade aan de onderliggende dakconstructie bleek zelfs minder bij gebruik van PIR.

Tekst Recticel Insulation, test PU Europe

Brandveiligheid is een belangrijk thema voor eigenaren en gebruikers van gebouwen, maar zeker ook voor verzekeringsmaatschappijen. Brand is een belangrijke factor bij het bepalen van het verzekeringsrisico. Als het risico op brand hoog is, betekent dit dat de kans groter is dat er schade wordt veroorzaakt door brand, wat voor de verzekeraar betekent dat er meer kans is op uitbetaling van schadeclaims. Om dit risico te compenseren, verhoogt de verzekeraar doorgaans de premie. Daarnaast spelen ook andere factoren een rol bij het bepalen van de premie, zoals de waarde van het te verzekeren object, de locatie en het type constructie.

Het is belangrijk om te begrijpen dat verzekeraars de premies berekenen op basis van de kans op schade, en niet op basis van de specifieke omstandigheden van een individuele klant. Daarbij is de afgelopen jaren veel aandacht uitgegaan naar het risico van brand op platte daken met zonnepanelen (PV-systemen).

Uit onderzoek is duidelijk geworden dat branden vooral ontstaan door installatiefouten en het toepassen van ondeugdelijke materialen in de PV-systemen, inclusief de bijbehorende bekabeling en randapparatuur (denk aan connectoren). Op dat gebied zijn inmiddels afspraken gemaakt voor normeringen en keuringen. Verzekeringsmaatschappijen en sommige toezichthouders vragen zich nu af of het gebruikelijke brandveiligheidsniveau wel toereikend is voor platte daken met PV-systemen er op. Naast het risico van een brand die ontstaat in het PV-systeem, maken zij zich ook zorgen dat PV-panelen een brand zouden kunnen verhevigen ten gevolge van afstraling.

Vergelijkende test tussen minerale wol en PIR onder een PV-systeem

Als eenvoudige ‘oplossing’ hebben een aantal verzekeringsmaatschappijen voorgesteld om simpelweg uitsluitend “niet-brandbare isolatie” toe te staan in de opbouw van een dak met PV-systemen. Daarbij wordt vaak aan minerale wol gedacht. Maar het feit is dat in de praktijk PIR voor veel platte daken wordt gebruikt. Naast de zeer goede thermische prestaties heeft PIR een uitstekende druksterkte die het isolatiemateriaal juist heel geschikt maakt voor de plaatsing van PV-systemen.

Om na te gaan of de voorgestelde eis gerechtvaardigd is, heeft PU Europe opdracht gegeven voor een vergelijkende test. Er zijn daarvoor twee, door het gerenommeerde Amerikaanse keuringsinstituut FM Approved goedgekeurde, daksystemen gekozen: één geïsoleerd met PIR en één met MW. De PV-panelen zijn geplaatst in een configuratie die algemeen gebruikelijk is en er werd een gasbrander gebruikt als externe ontstekingsbron.

Conclusie: geen verschil

In beide tests was de verspreidingssnelheid van het vlammenfront onder de PV-modules en over het dak vergelijkbaar. Naast de PV panelen zijn er geen grote verschillen vastgesteld. Ook voor de brandverspreiding over de daksystemen zijn naast de PV panelen geen grote verschillen vastgesteld tussen de isolatielagen.

De dikte van de PIR-isolatie was over iets meer dan 25% verkoold en de temperatuur in en op het dak koelde continu af nadat de PV-panelen waren gestopt met branden. De schade aan de onderliggende constructie was bij PIR zelfs iets minder dan bij minerale wol. De kunststof dampremmende laag was bij de minerale wol voor een deel weg gesmolten. Dit door de hitteopbouw in de minerale wol.

De brand in minuten vastgelegd met PIR en MW.

Bekijk de test zelf: de video laat de brandproef van geïsoleerde platte daken met PV-systemen volledig zien.


Bekijk de test via de link of QR-code

Eindconclusie

De tests zijn uitgevoerd op dezelfde dag, maar wel op verschillende momenten op de dag. Gedurende de dag draaide de wind uit een andere richting. Met deze test is aangetoond dat er in de geteste configuratie met het oog op brandverspreiding en interne schade geen enkele reden is om een niet-brandbare isolatie te eisen en dat het gebruik van PIR geen verhoogd risico laat zien.

Belangrijkste conclusie: het risico op brand hangt af van de omstandigheden en het juiste gebruik van het isolatiemateriaal met afsluitende dakbedekking. Als PIR correct wordt geïnstalleerd, kan het heel veilig worden gebruikt in het multifunctionele dak onder PV panelen.