Over brandveiligheid, de omgevingswet en olympisch goud

Artikel delen

Op 9 november vond het Management Symposium 2021 van ProBitumen plaats in Villa Jongerius in Utrecht. Hierbij het verslag van deze dag in deel 2

Erik Steegman (volledig artikel verscheen eerder in het Vakblad Roofs)

Brandveiligheid 

Chris van der Meijden van Kiwa BDA bracht de alweer enige tijd gevoerde discussie ter sprake over brandveilige dakbedekkingsconstructie en PV-panelen op platte en hellende daken. Hier zijn veel producenten van isolatiematerialen en dakbedekkingsmaterialen maar ook dakdekkersbedrijven de afgelopen jaren mee geconfronteerd. De aanleiding betreft een aantal branden van de afgelopen jaren en een TNO-rapportage uit 2019. Dit resulteerde volgens Van der Meijden in veel verschillende meningen, onjuiste conclusies en niet-onderbouwde oordelen over PV-systemen, dakbedekkingen en isolatiematerialen.Kiwa doet uitgebreid onderzoek naar brandveiligheid. Vanuit verschillende oorzaken (vliegvuur, brand van buiten, elektrische ontsteking, brand van binnen) zijn brandsce­nario’s bekeken. Ook worden de brandrisico’s doorgelicht voor verschillende typen dakopbouw, PV-installaties, kabels, kabeldoorvoeren en openingen in het dak. Het uiteindelijke doel is om te komen tot brandveilige installaties op dak­bedekkingssystemen voor platte en hellende daken waarbij een oplossing wordt geboden aan verzekeraars als het gaat om het voorkomen c.q. beheersbaar houden van brand. Uit de testen die Kiwa BDA inmiddels voor verschillende brancheorganisatie, onder andere ProBitumen, heeft uitgevoerd blijkt dat de materiaalkeuze van de dakbedekking en de isolatie nauwelijks verschil oplevert. Alvast enkele mogelijke oplossingen: een gedeeltelijke afscherming of compartimentering in PV-systemen, en een dakbedekkingssysteem met een brandwerende laag op de isolatie.

De ‘Knip’ binnen de omgevingsvergunning

Toen was het de beurt aan Hajé van Egmond, beleids­medewerker kwaliteitsborging bij het Ministerie van ­Binnenlandse Zaken. Hij vertelde enthousiast over de wijzigingen in de Omgevingswet. Hoe leuk is het om veranderingen van wetten aan te horen! Deze wet wordt 1 juli 2022 ingevoerd, tegelijk met de Wet kwaliteitsborging (WkB) die onder­deel is van deze omgevingswet. Met de komst van de nieuwe omgevingswet gaat er veel veranderen. De bouwtechnische en ruimtelijke beoordeling worden uit elkaar gehaald, zodat we twee los van elkaar staande acti­viteiten krijgen: de bouwactiviteit en de Omgevingsplan­activiteit. Dit noemt men de ‘Knip’.

Bouwen kent straks toetsing aan twee verschillende soorten regels. Enerzijds zijn dat de bouwtechnische regels gesteld in de hoofdstukken 4 en 5 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), anderzijds betreft het de regels die de gemeente heeft opgenomen in het Omgevingsplan.En hiermee komen wij ook direct bij de belangrijkste reden voor de Knip. Voor de bouwactiviteit wordt onder de Omgevingswet uitsluitend gekeken naar de bouwtechnische risico’s van de bouwactiviteit en niet meer naar de plaats van de bouwactiviteit. Voldoet het initiatief aan de voorschriften uit het Bbl om zonder vergunning voor de activiteit bouwen te mogen worden gerealiseerd, dan maakt het voor die bouwtechnische kant van de Knip niet uit of het aan voor- of achterkant van een gebouw, in een weiland of zelfs in de openbare ruimte wordt gebouwd. Of het initiatief wel of niet op die plek mag worden gebouwd, wordt bepaald aan de andere kant van de Knip, namelijk op basis van de omgevingsplanactiviteit. Daarmee worden direct veel meer projecten bouwtechnisch vergunningvrij dan nu het geval is. Zoals een dakkapel aan de voorzijde ongeacht de afmetingen, of een kozijn, kozijninvulling, gevelpaneel of boeideel. Onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn deze activiteiten uitsluitend vergunningvrij als deze niet naar openbaar toegankelijk gebied zijn gekeerd. Concreet: de gemeente krijgt meer bevoegdheden en mag zelf afwijkende regels stellen. Het is belangrijk om nu al voor aankomende bouwaanvragen uit te zoeken wat dit gaat betekenen en of er al voorgesorteerd moet worden op eventuele wijzigingen.

Jan Jongerius

En dan te bedenken dat de Utrechtse Villa Jongerius, het gastgebouw van het managementsymposium, ooit zonder vergunning is gebouwd. Roel Lichtenberg, van Verlaan en Bouwstra Architecten, begeleidde enkele jaren terug als architect de restauratie van het voormalige hoofdkantoor en vertelde in woord en met veel beelden over dit bijzondere bouwwerk van autohandelaar Jan Jongerius. Die begon zijn carrière in de groentehandel van zijn vader en schopte het tot de grootste Ford-dealer van Nederland. Kantoor en fabriekshal zijn geheel volgens zijn eigenwijze karakter zonder een vergunning neergezet nabij het huidige Centraal Station. Na de restauratie is het omgetoverd tot een schitterend horeca-evenementencomplex.

De uitsmijter kwam van Mark Tuitert, oud-schaatser en winnaar van olympisch goud op de 1500 meter. Over hoe hij zijn ‘drive’ vond om na twee gemiste Olympische Spelen in 2012 toch zijn grote doel te bereiken. Twaalf jaar voorbereiding om twee minuten te pieken, met hulp van onder meer Plato. Het blijven inspirerende verhalen.

Dit artikel is een tweede en laatste gedeelte van een volledig artikel in het Vakblad Roofs en eerste gedeelte op Dakenraad.nl. Voor het volledige artikel verwijzen wij naar de volgende Url: https://www.roofs.nl/editie/roofs-2021-12-22-over-circulariteit-brandveiligheid-de-omgevingswet-en-olympisch-goud