Gaan we voor een witte winter of standaard witte daken?

Artikel delen
Witte daken vormen een echte trend. Naast de WIA subsidieregeling komen ook steeds meer voordelen boven water voor toepassing van witte- en reflecterende dakbedekking daar waar andere vormen van temperatuurreductie (ballastdak of daktuin constructie) niet mogelijk zijn. In combinatie met warmte bufferende isolatielagen kan zelfs sprake zijn van een dubbel voordeel: het gedeelte warmte wat in het systeem opgesloten blijft, zorgt immers ook voor een lager temperatuurverschil tussen binnen en  buiten met alle energetische en bouwfysische  voordelen van dien. Die positieve invloed op energieverbruik kun je dan weer vergroten met duurzaamheid in de keuze van de toe te passen materialen waarbij je op basis van recyclebaar en circulaire bouwen ook combinaties van bevestigingsmiddelen, isolatiematerialen nog verder kunt optimaliseren.

Van
 TPO dakbanen (Mapeplan T) is al  bekend dat  deze met hoog reflecterend en temperatuur reducerend pigment kunnen worden voorzien, de banen worden immers ongeacht de toepassing standaard geleverd in de kleur ‘Smart’ White. De nieuwe productielijn van de Italiaanse producent van Polyglass, die vanaf 1 januari jongstleden operationeel is, biedt door integratie van maar liefst 3 extruders in 1 productielijn nòg verdere  mogelijkheden  met TPO als  universeel toe te passen dakbedekking, die ook nog eens recyclebaar is. In dit artikel wordt ingegaan op de toepassing daken.
COOL ROOF SYSTEMEN
Het principe van witte dakbedekking is binnen De fabriek verder ontwikkeld voor alle typen dakbedekkingen en wordt internationaal gepromoot als COOL ROOF systemen. Deze dakopbouw heeft altijd een witte toplaag, maar die kan binnen het gamma van de producent een bitumineuze bedekking (APP/SBS/APAO) of een kunststof dakbedekking (PVC/TPO) zijn. Daarnaast heeft de fabriek mogelijkheden voor het upgraden van de bestaande dakbedekkingssystemen met een witte reflectielaag. WECAL als leverancier heeft tijdens de beurs DAKEN ZAKEN de varianten met PVC (Mapeplan M) en de TPO als witte bedekking samen met een wit gemineraliseerde Polybond APP dakbedekking getoond. Deze producten vormen tevens een onderdeel van de nieuwe Wecal Menukaart met oplossingen voor dakbedekkingssystemen onder PV- modules. Onderdeel van de Menukaart is ook de wit reflecterende vloeibare dakbedekking die onder de productnaam Polysint in het gamma van speciale producten terug tevinden is.

COOL ROOF systemen combineren in de basis steeds dezelfde voordelen:

Verhoogde zonreflectie
Verlaagde oppervlaktetemperatuur
Warmte bufferende isolatielagen

De mate waarin de voordelen te behalen zijn, hangen hierbij wel af van de in het dakbedekkingssysteem toegepaste materialen.

COOL ROOF SYSTEMEN IN ZONNEDAKEN MET PV-MODULES

Een belangrijk voordeel van toepassing van een witte reflecterende dakbedekking in daken met PV-modules is een beperkte opwarming van het oppervlak onder de PV-modules. De trend van het plaatsen van deze modules is inmiddels gewijzigd van een Zuid (West) oriëntatie onder een hellingshoek van ca. 30 graden naar een Oost-West oriëntatie onder een hellingshoek van ca. 10 graden.

Deze laatste configuratie zorgt in combinatie met een donkerkleurige traditionele dakbedekking voor een behoorlijke temperatuuropbouw onder de PV-modules, ook omdat deze tegenwoordig in grote hoeveelheden als een aaneengeschakeld veld op de daken geplaatst wordt. Compartimentering tot kleinere oppervlakte van deze velden is dan ook eerder aan te bevelen.

Een hogere omgevingstemperatuur van het PV-paneel betekent ook een mogelijke terugloop van het rendement ervan, waarbij een hogere temperatuur onder het paneel ook meer risico met zich mee brengt op het ontstaan van brand bij calamiteiten, er is immers minder koeleffect. Toepassing van een witte reflecterende dakbedekking, in combinatie met een warmtebufferende isolatie en de aanbevolen compartimentering tot kleinere velden is hier een ideale verbetering.  Als dan ook nog  de  warmte  bufferende isolatie met verhoogde densiteit een brandwerende bijdrage levert, zoals bijvoorbeeld het brandwerende  perliet isolatie (Batiboard 200) met brandklasse A, wordt er naast een optimaal rendement aan energieopwekking ook een gunstig lager energie gebruik bereikt. En dat ook vanuit minder risico van oppervlakte schade van het dakbedekkingssysteem bij het ontstaan van een brand calamiteit.

De mate van het effect van zonreflectie wordt mede bepaald door de wijze waarop de reflectie plaats heeft. Gebeurt dit bijvoorbeeld via reflectie door een witte minerale afwerking (leislag of granulaat), een witte coating laag met speciale vezels of is de kleur wit ingebouwd in de samenstelling van een kunststof compound?

COOL ROOF SYSTEMEN IN LEED PROJECTEN

Een term die we steeds vaker tegenkomen in relatie tot Duurzaal Bouwen is LEED. LEED staat internationaal voor ‘Leadership in Energy and Environmental Design’ hetgeen vrij vertaald betekent Koploper op gebied van Energetische en Duurzaam ontwerp, rekening houdend met het milieu. LEED is een evaluatie- en certificatiesysteem waarmee de duurzaamheidsprestatie van gebouwen bepaald kan worden. LEED is in 1998 opgezet door de US Green Building Council (USGBC) en is de meest gebruikte duurzaamheid stool in de Verenigde Staten maar inmiddels dus ook overgewaaid naar Europa. Samen met BREEAM, de momenteel belangrijkste Europese Duurzaamheidscertificering maakt dit scoresysteem gebruik van een checklist. De score bepaalt of het gebouw een basis certificering, zilver, goud of platina krijgt toebedeeld. Deze certificering ligt in handen vande LEED commissie. Naast nieuwbouw kan  LEED  ook  toegepast worden bij renovatie of transformatie van bestaande gebouwen (LEED-ExistingBuildings). LEED beoordeelt op de volgende elementen: ontwikkeling van duurzame locaties; waterbesparing; energie-efficiëntie; materiaalselectie; kwaliteit van de binnen omgeving; innovatie; ontwerp en regionale prioriteit.

Polyglass is in Italië lid van de Italian Green Building council en conformeert zich daarmee aan de duurzaamheidseisen als gesteld voor LEED projecten.Voor al haar kunststof- en bitumineuze dakbanen beschikken zij over een EPD, de Environmental Product Declaration dat geldt als een paspoort binnen Europa met inzage in milieueffecten die voor aanvullende informatie kan zorgen bij dit type projecten.

COOL ROOF SYSTEMEN EN VERZEKERDE PROJECTGARANTIE

In relatie tot Verzekerde Projectgarantie zijn hierboven al een aantal voordelen genoemd die mede  kunnen  bijdragen aan een lager (kleiner) risico bij eventuele calamiteiten. Wat minder onderkend is dat een lagere oppervlaktetemperatuur ook een positieve invloed kan hebben op het functioneren van andere onderdelen in de dakopbouw zoals bijvoorbeeld de thermische isolatiematerialen. Thermoplastische isolatiematerialen als EPS en XPS zullen langer hun vormvastheid behouden onder gelijkmatige belasting en daardoor minder en minder snel vervormen.Thermohardende isolatiematerialen met gasopen en gasdichte cacheringen (PIR, PUR) zullen langzamer een uitwisseling hebben tussen blaasmiddel en lucht waardoor deze langzamer verouderen. Anorganische isolatiematerialen op basis van steenwol, glaswol en perliet zullen door het kleinere temperatuurtraject minder gevoelig zijn voor vochtinsluiting en interne condensatie, zeker indien aan de binnenzijde sprake is van een bouwfysisch op de juiste wijze aangebracht dampscherm.

Om de gedachte aan Duurzaam Bouwen en LEED trajecten nog meer kracht bij te zetten, wordt door Polyglass in 2022 vol ingezet op de doorontwikkeling van dakbedekkingssystemen op basis van TPO kunststof. Uiteraard in combinatie met de nieuwe productielijn die volledig voor TPO waterdichtingsbanen voor de diverse toepassingen (naast dak ook voor civiele werken, zwembaden, (drink)waterbassins) ingezet gaat worden. Polyglass stimuleert  deze  ontwikkeling door in de prijsvorming van de Mapeplan T dakbanen van 1,8mm en dikker standaard de 10-jarige Verzekerde Projectgarantie te voorzien. Met andere woorden: er geldt geen extra premie over de aanneemsom! Randvoorwaarde is dan wel dat de Mapeplan TPO Verwerkingsrichtlijnen opgevolgd worden en dat de systeemopbouw voldoet aan de eisen vanuit de ATG en straks ook de KOMO (die inmiddels is aangevraagd). In voorkomende projectsituaties kan de Verzekerde Garantie ook aangevuld worden met een FM Approval, zowel op productniveau als op systeemniveau als Assembly.

DUURZAME OPLOSSINGEN

Inmiddels werkt WECAL samen met Polyglass door aan ontwikkeling  van duurzame dakbedekkingssystemen. Bovendien worden invloeden uit andere Europese landen  naast die vanuit de BeNeLux onderling uitgewisseld om de kennis en de database te kunnen blijven optimaliseren. De WECAL Academy ondersteunt deze activiteiten namens WECAL, ook met het doel de vergaarde  kennis voor de lokale markt te kunnen gebruiken en verspreiden in trainingssessies met presentaties en de nieuw voorgestelde Menukaart. Voor meer informatie: www.Wecal.nl

Auteur Erik de Waard, Wecal

Dit artikel is ook in het vakblad Roofs verschenen