Nieuwe VMRG directeur Hans Zwaanenburg stelt zich voor

Artikel delen

In dit nieuwe jaar stel ik mij graag aan u voor. Mijn naam is Hans Zwaanenburg en ik ben per 1 september 2018 gestart als directeur van de VMRG. Daarmee volg ik Bram Entrop op, die op zijn beurt Bert Lieverse opvolgde die in 2017 met pensioen ging, na een dienstverband van twintig jaar bij de brancheorganisatie.

Hiervoor was ik algemeen directeur bij de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT) en daarvoor CEO bij Fermacell, met als nevenfunctie bestuurslid van de Nederlandse Branche Vereniging Gips (NBVG). De VMRG is voor mij geen onbekende brancheorganisatie. In het verleden heb ik al met de VMRG contact gehad op het gebied van circulariteit, milieu en duurzaamheid. Thema’s die hoog op de agenda staan van de VMRG en die ik graag verder vorm wil geven.

Samenwerking tussen de brancheorganisaties VMRG en NBvT was er ook al. Zo herinner ik mij nog de in 2016 door VMRG, NBvT en VKG gezamenlijk bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu ingediende zienswijze op het conceptbesluit voor het verlengen van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de verwijderingsbijdrage ten behoeve van vlakglasrecycling. Hoewel die zienswijze destijds niet tot het gewenste resultaat leidde, heeft dit wel een aanzet gegeven tot de ambitie om in 2019 te komen tot een ketenakkoord of convenant circulaire geveleconomie. Daartoe worden op dit moment met diverse partijen gesprekken gevoerd, waaronder het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W).

Voor de gevelindustrie is het effectiever en efficiënter omgaan met grondstoffen niet alleen een maatschappelijke wens, maar ook een noodzaak om op verantwoordelijke wijze te participeren in een moderne samenleving. Introductie van circulaire economie in de bouw schept immers kansen voor vernieuwing, niet alleen in nieuwbouw maar zeker ook in onderhoud en renovatie.

Voorwaarde is dan wel dat gevelelementen en hun leveranciers traceerbaar en identificeerbaar zijn en blijven gedurende de levenscyclus. Om die reden werkt de VMRG met verschillende partijen aan een Façade Identificatie Systeem (FIS) waarmee altijd alle informatie van een gevelelement oproepbaar is, als die is gescand. Om de gebouwschil slimmer te kunnen onderhouden, wordt daarnaast gewerkt aan een Façade Service Application (FaSA) die gebruikmaakt van digitale middelen, drones en sensoren.
De VMRG is initiatiefnemer van innovatieve en ambitieuze projecten en ontwikkelingen. Deze rol van trendsettende organisatie bouw ik in de toekomst graag verder uit.

Hans Zwaanenburg